Duurzame inzetbaarheid is de sleutel tot succes op de lange termijn

Als ondernemer/trainer spreek ik regelmatig met bedrijven die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Ik zie dat dit, zeker op de langere termijn, zijn vruchten afwerpt: meer werkplezier, minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit. Het valt mij op dat ondernemers binnen het MKB meer moeite hebben met het investeren van tijd en geld in opleidingen/trainingen voor hun medewerkers. Zij denken vooral op de korte termijn en zien daar niet direct het voordeel van in.

Duurzame inzetbaarheid
Alles gaat sneller, wetten worden aangescherpt. Juist nu de wereld zo snel verandert, is het van groot belang om te investeren in uw medewerkers. Zijn zij in staat om veranderingen door te voeren in hun werkwijze? Kunnen zij blijven presteren naarmate de werkdruk hoger wordt? Zijn zij breed inzetbaar binnen het bedrijf? Duurzame inzetbaarheid is de sleutel tot succes op de langere termijn.

Scholingsplicht
Per 1 juli 2015 geldt voor alle werkgevers in Nederland een scholingsplicht. Dat betekent dat werkgevers scholing moeten faciliteren voor hun werknemers die nodig is voor de uitoefening van de functie of om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt op peil te houden. Als een bedrijf niet investeert in scholing, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de hoogte van de transitievergoeding bij noodzakelijk ontslag. Kosten die gemaakt worden om werkloosheid te voorkomen (zoals omscholing of opleiding) kunnen van de transitievergoeding worden afgetrokken.

Tips
Om mij heen zie ik dat ondernemers wél goed geïnformeerd zijn over de wijzigingen die de nieuwe wet heeft vastgelegd met betrekking tot flexibele arbeid en ontslag, maar niet goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en scholingsplicht. Ik adviseer hen dan ook: zorg voor een structurele visie op ontwikkeling van uw personeel en voorkom problemen op de langere termijn.

Mijn tips:

  • Inventariseer een jaarlijks scholingsbudget
  • Leg het scholingsbudget per medewerker vast in de arbeidsovereenkomst
  • Maak een inventarisatie van passend trainingsaanbod
  • Registreer gevolgde en bekostigde scholing en maak daar een aantekening van in het personeelsdossier
  • Leg een eventuele weigering door werknemers om scholing te volgen ook vast.

Durf te veranderen
Uit ervaring weet ik dat verandering niet altijd makkelijk is. Het vergt energie en kan wrijving met zich meebrengen. Uiteindelijk is het een lange adem. Het resultaat is des te mooier om te zien: directeuren en managers spreken regelmatig uit hoe onze trainingen hen en hun medewerkers positief beïnvloed hebben. Daar doen we het uiteindelijk voor!

Meer info
Wilt u meer weten over hoe u invulling kunt geven aan duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie of wilt u meer informatie over de nieuwe wet- en regelgeving rondom duurzame inzetbaarheid en scholingsplicht? Kom dan naar één van onze cursussen!


Regina Nieuwmeijer

Ondernemer/Trainer XL10

Voor meer informatie over deze onderwerpen kunt u contact met ons opnemen.

Recommended Posts